Webmaster
ole@familienhansen.dk
Ella & Karl

Ella Hansen

Født

14.11.1911

 

Døbt

 

 

Konfimeret

 

 

Gift

10.05.1936

 

Død

1979

 

Karl Hansen

Født

14.12.1912

 

Døbt

 

 

Konfimeret

 

 

Gift

10.05.1936

 

Død

1971

 

ulla06

Ella og Karl Hansen

Ella arbejdede i mange år på Nobels fabrik og røg mange cigarer. Karl var arbejdsmand og ansat hos sin svigerfar med skraldekørsel. Efter svigerfaderen holdt op med skraldekørsel blev Karl ansat i kommunen og var en meget vellidt, venlig gadefejer i mange år.

Ella født den 14.11.11 og Karl den 14.12.12, deres børn er født den 26.02 - 26.03 og 26.05. Den sidste sprang en måned over !

 

ulla03 ulla07
ulla05
ulla21
ulla22
ulla10
ulla25
ulla23
ulla30
ulla01
<% ' Guestbook settings Const gbpath = "../guestbook/" Const separateForm = false Const topForm = true Const notifywebmaster = false Const notifyemail = "" Const showtime = true Const emoticons = true Const smtpip = "" ' Constants for file opening Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8 ' Constants for fatal errors Const errorCreateDatFile = 530 Const errorReadDatFile = 531 Const errorWriteDatFile = 532 'Stops execution on fatal error '@param Code (int) Error code Function raiseFatalError(ByVal Code) Response.Write "" Response.End End Function ' Attempts to open the [@filename] file in [@iomode] mode ' ' @returns OnSuccess: TextStream object ' @returns OnFailure: Nothing Function gbOpenFile( ByVal filename, ByVal iomode ) On Error Resume Next ' set default return value Set gbOpenFile = Nothing Dim fileSystem Set fileSystem = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) If Not( fileSystem Is Nothing ) Then If fileSystem.FileExists( filename ) Then Set gbOpenFile = fileSystem.OpenTextFile( filename, iomode ) End If Set fileSystem = Nothing End If End Function ' Attempts to create the [@filename] file ' ' @returns OnSuccess: TextStream object ' @returns OnFailure: Nothing Function gbCreateFile( ByVal filename ) On Error Resume Next ' set default return value Set gbCreateFile = Nothing Dim fileSystem Set fileSystem = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) If Not( fileSystem Is Nothing ) Then Set gbCreateFile = fileSystem.CreateTextFile( filename, True ) Set fileSystem = Nothing End If End Function 'loads entries from the entries.dat file Function loadEntries Dim objFS, entries, textstream, f ' by default, entries are empty (contains only a newline character) entries = vbCr 'read guestbook entries into textstream Set objFS = Server.CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) If objFS.FileExists( Server.MapPath( gbpath & "entries.dat" ) ) Then Set textstream = gbOpenFile( Server.MapPath( gbpath & "entries.dat" ), ForReading ) If textstream Is Nothing Then raiseFatalError errorReadDatFile Else entries = textstream.ReadAll textstream.Close End If Else Set f = gbCreateFile( Server.MapPath( gbpath & "entries.dat" ) ) If f Is Nothing Then raiseFatalError errorCreateDatFile response.End Else f.Write vbCr f.Close End If End If loadEntries = entries End Function 'generates a comment string from the post-ed information to this page Function generateComment Dim name, email, homepage, city, country, comment, signed, state 'read data entered into form name = CStr( Request.Form( "name" ) ) email = CStr( Request.Form( "email" ) ) homepage = CStr( Request.Form( "homepage" ) ) city = CStr( Request.Form( "city" ) ) country = CStr( Request.Form( "country" ) ) state = CStr( Request.Form( "state" ) ) comment = CStr( Request.Form( "comment" ) ) signed = FormatDateTime( Date, 1 ) & " " & Time Dim full full = "
" & vbCr 'print a comented line containing the fields (for editing purposes) full = full & "" & vbCr 'print each field if entered full = full & "

" If Not( name = "" ) Then full = full & "Name: " End If If Not( email = "" ) Then full = full & "" End If full = full & name If Not( email = "" ) Then full = full & "" End If full = full & "
" If Not( homepage = "" ) Then full = full & "Homepage: " & homepage & "
" End If If Not( city = "" ) Then full = full & "City: " & city & "
" End If If Not( state = "" ) Then full = full & "State/Province: " & state & "
" End If If Not( country = "" ) Then full = full & "Country: " & country & "
" End If If showtime = true Then full = full & "Sent: " & signed & "
" End If full = full & "

" comment = replace(comment, "<", "<") comment = replace(comment, ">", ">") comment = replace(comment, vbCrLf, "
") comment = replace(comment, vbCr, "
") comment = replace(comment, """", """) If emoticons = true Then comment = replace(comment, ":)", "") comment = replace(comment, ":D", "") comment = replace(comment, "=))", "") comment = replace(comment, ":/", "") comment = replace(comment, ":(", "") comment = replace(comment, "X(", "") comment = replace(comment, ":P", "") comment = replace(comment, ";)", "") End If full = full & "

" & comment & "

" & vbCr generateComment = full End Function 'adds a comment to the entries file Sub addComment Dim objFS, entries, textstream entries = loadEntries On error resume next Dim newComment newComment = generateComment Set textstream = gbOpenFile( Server.MapPath(gbpath & "entries.dat" ), ForWriting ) If textstream Is Nothing Then raiseFatalError errorWriteDatFile Else textstream.Write newComment textstream.Write entries textstream.Close End If 'Notify the webmaster If notifywebmaster = true Then Dim objCfg, objMail Dim strBody strBody = "Hello. There is a new entry in your guestbook." & vbCrLf & vbCrLf strBody = strBody & "Name: " & CStr(Request.Form("name")) & vbCrLf & "Comment: " & CStr(Request.Form("comment")) Set objMail = Server.CreateObject("CDO.Message") Set objCfg = Server.CreateObject("CDO.Configuration") 'Out going SMTP server if smtpip <> "" then objCfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = smtpip end if objCfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 objCfg.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60 objCfg.Fields.Update Set objMail.configuration = objCfg objMail.From = "guestbook" objMail.To = notifyemail objMail.Subject = "New Guestbook entry" objMail.HtmlBody = strBody Err.Clear objMail.send Set objMail = Nothing Set objCfg = Nothing End If End Sub 'entry point Dim op op = Request.queryString( "op" ) If (op = "add") Then addComment 'reload this page Response.Redirect Request.ServerVariables( "URL" ) End If Dim entries entries = loadEntries %>

Guestbook

<% If separateForm Then %> Add a comment <% End If %> <% entries = replace( entries, "$PATH", gbpath ) Response.Write entries & "
" %>
ulla04
ulla24
ulla26

ulla01

ulla02

ulla03

ulla04

0

1

2

3

ulla05

ulla06

ulla07

ulla08

4

5

6

7

ulla09

ulla10

ulla11

ulla12

8

9

10

11

ulla13

ulla20

ulla21

ulla22

12

13

14

15

ulla23

ulla24

ulla25

ulla26

16

17

18

19

ulla27

ulla28

ulla29

ulla30

20

21

22

23

ulla50

ulla51

ulla52

ulla53

24

25

26

27

ulla54

ulla55

ulla56

ulla57

28

29

30

31

ulla58

ulla59

ulla60

32

33

34

ulla20
Vielsesattest